Ondertekening offerte rechtspersoon - formele regelmatigheid

Hulp nodig i.v.m. overheidsopdrachten/aanbestedingen ? Stel uw vragen hier.

Modérateurs : govo, Frédéric

Nick
Rookie
Messages : 8
Inscription : 20 janv. 2009, 11:34

Ondertekening offerte rechtspersoon - formele regelmatigheid

Message par Nick » 27 juil. 2011, 13:40

Art. 94 KB 08-01-96 stelt dat offertes die namens een rechtspersoon (vennootschap) zijn ingediend, ondertekend moeten zijn door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen, met bijvoeging van de stukken waaruit de bevoegdheid blijkt.

I. c. werd een offerte ontvangen die ondertekend is maar evenwel ontbreekt de volmacht die het mandaat van de ondertekenaars staaft (bewijs dat de ondertekenaar effectief verbintenissen kan aangaan voor de firma). Bijgevolg is de offerte aangetast door een formele onregelmatigheid. Bovendien stond op het model inschrijvingsformulier duidelijk aangegeven dat dergelijke stukken moeten worden bijgevoegd.

Is dit nu automatisch een substantiële onregelmatigheid en heeft dit tot gevolg dat de offerte geweerd moet worden (= nietig)?

M.i. is de ondertekening een essentiële bestekbepaling aangezien niet onomstotelijk vaststaat dat de ondertekenaar wel degelijk een mandaat heeft om de firma te binden. M.a.w. de offerte moet als nietig beschouwd worden.

Is er in hoofde van de overheid een verplichting om het volmacht op te vragen? M.i. is dit niet het geval aangezien de raadpleging van inschrijvers (art. 114 en 115) alleen bedoeld is voor verduidelijkingen van de bestaande offerte en er niet toe mag leiden dat de offerte op essentiële punten wordt gewijzigd of verbeterd. Bovendien betreffen de verduidelijkingen en aanvullingen m.i. uitsluitend materiële en rekenfouten en niet formele fouten. M.a.w. een substantieel onregelmatige offerte kan niet worden verbeterd of gepreciseerd.

Heeft iemand deze situatie al meegemaakt en hoe werd daar in voorkomend geval op gereageerd? Is bovenstaande opgebouwde redenering correct?

Alspy
Rookie
Messages : 13
Inscription : 26 janv. 2007, 16:30

Re: Ondertekening offerte rechtspersoon - formele regelmatigheid

Message par Alspy » 12 sept. 2011, 08:40

Nick, een beetje laat, maar ik heb zonet op Mercatus een arrest van de Raad van State gelezen dat antwoord zou kunnen geven op jouw vragen.
Het is arrest nr. 213.959 van 17 juni 2011, VZW ARISTA EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

Samenvatting

Volgens de wetgeving overheidsopdrachten moeten offertes die namens een rechtspersoon worden ingediend, ondertekend zijn door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen, met bijvoeging van de stukken waaruit die bevoegdheid blijkt. De verzoekende partij kan dit bewijs niet leveren. Uit de voorgelegde stukken blijkt enkel dat de Raad van Bestuur beslist heeft om de heer R. C. - persoon die het inschrijvingsbiljet heeft ondertekend - aan te stellen als directeur ad interim maar niet dat hij gemachtigd is om namens de verzoekende partij verbintenissen af te sluiten. Alhoewel verzoekende partij nadien nog wel de notulen van haar Raad van Bestuur bezorgt, waaruit blijkt dat deze Raad van Bestuur alle handelingen van de heer R. C. in het kader van de kwestieuze overheidsopdracht bekrachtigt, kan een volmacht echter in geen geval met terugwerkende kracht worden verleend, en dient een offerte geweerd te worden indien deze ondertekend werd door een persoon die hiertoe op het ogenblik van de opening van de offertes niet bevoegd was.

Het arrest in extenso vind je op Mercatus, en als je daar niet op geabonneerd bent kun je het ook wel via internet te pakken krijgen.

mvg

Alspy

Nick
Rookie
Messages : 8
Inscription : 20 janv. 2009, 11:34

Re: Ondertekening offerte rechtspersoon - formele regelmatig

Message par Nick » 14 oct. 2011, 10:00

Alspy bedankt voor de interessante informatie!

Het ontbreken van het bewijs van volmacht heb ik met enige omzichtigheid benaderd. Uit de literatuur blijkt dat de opdrachtgevende overheid een zorgvuldigheidsplicht heeft. Om die reden werden de nodige opzoekingen verricht in de Kruispuntbank van Ondernemingen waaruit bleek dat de ondertekenaars wel degelijk behoorlijk gemandateerd en bevoegd zijn om de offerte te ondertekenen. Uiteraard moet de datum van mandatering vergeleken worden met de datum waarop de offerte werd ondertekend en ingediend.

Deze draad op LinkedIn biedt ook de nodige verheldering en praktische aanpak.

Mvg,

Nick

Répondre